Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2023 (ALV) op 4 maart j. l. werd, zoals jaarlijks, op de eerste zaterdag in maart ook nu weer gehouden in het Logegebouw in Emmeloord. Het verslag van de algemene vergadering 2022 en de jaarverslagen werden goedgekeurd en vastgesteld. De kascommissie controleerde de financiële bescheiden en op hun voorstel werd het bestuur gedechargeerd. Het aftredende bestuur werd bij acclamatie herkozen. Eén kascommissielid trad af en in haar plaats werd br Wiegant (Sint Maarten Loge Nr 15) gekozen. Het beleidsplan werd goedgekeurd en de vergadering stemde in met het voorstel om de functienaam van afgevaardigde te wijzigen in ambassadeur.                                                                               Voor het eerst werd een beleidsplan gepresenteerd voor de jaren 2023 – 2025. Een ieder stemde in met het beleidsplan. Het bestuur gaat er met een goed gevoel mee aan de slag.

Er Even Tussenuit

De ALV heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur om in 2023 ervaring op te doen naast vakanties ook andere uitjes mogelijk te maken. Er wordt gedacht aan een Dagje Dierentuin, Dagje Keukenhof, of een ander gewenst uitje. De loge kan een gewenst uitje voorleggen aan de twee bestuursleden die Er Even Tussenuit  in hun portefeuille hebben. De ALV stemde in met een (eventuele) overschrijding van het budget Er Even Tussenuit 2023. Bij gelegenheid van de volgende ALV wordt geëvalueerd en kunnen we nadere “regels” afspreken.

Ambassadeurs

Het bestuur van de VTW stelde een nieuwe naam in voor de vertegenwoordiging van de leden van de VTW. De ALV stemde daarmee in. In de praktijk kan dat één en dezelfde logelid zijn als de afgevaardigde. Veel leden van de VTW zagen de jaarlijkse gang naar de ALV als taak van de “afgevaardigde VTW”. Daarmee werd deze functionaris te kort gedaan, immers zijn functie behelst meer dan alleen het bezoeken van deze vergadering. De naamswijziging roept nieuwsgierigheid en vragen op. Daarmee krijgt de ambassadeur de gelegenheid de leden van de VTW iets te vertellen over zijn rol binnen de vereniging en het werk van de VTW. VTW  wil met de ambassadeur een goede band opbouwen. Het zal de aangesproken contactpersoon zijn die kennis heeft van de projecten Er Even Tussenuit en ROMA. VTW ziet de ambassadeur als overlegpersoon, die bij alle aanvragen zal zijn betrokken. De naam van de ambassadeur zal op functielijst voorkomen, die ieder jaar (door de secretaris van de loge) wordt opgestuurd naar het secretariaat in Emmeloord. De ambassadeur kent na verloop van tijd de bestuursleden van de VTW en is bekend met de procedures m.b.t. de projecten. De secretaris en penningmeester van de VTW kunnen met de ambassadeur nauwkeurig weten en aangeven wie de leden zijn van de VTW.

Gemengde loges en clubs

Voor de VTW is publiciteit buiten de Orde van minder belang dan binnen de Orde. Ieder ordelid kan lid zijn/worden van de Vereniging Thomas Wildey.  De VTW laat de positieve PR voor het goede werk van de Orde graag aan de ordeleden. Ook de leden van gemengde loges en clubs zijn ordeleden. Voor de Vereniging Thomas Wildey is het voldoende als de ambassadeur en de besturen binnen hun loges en clubs hun leden informeren over de rol van de VTW bij het uiteindelijke resultaat van de maatschappelijke acties. Het bestuur van de VTW roept dan ook de leden van de gemengde loges en clubs en de broeder- en zusterloges op, lid te worden en een ambassadeur te benoemen.

Het bestuur van de VTW ontvangt graag eventuele publicaties over de acties van de loges en clubs waaraan de VTW een bijdrage leverde.

www.verenigingthomaswildey.nl

U hebt wellicht al eens naar onze website geklikt? We zijn sinds medio november online met onze eigen website. De VTW is een ANBI en de vereniging wil maximale openheid betrachten. Wij proberen (met ondersteuning van NOORDOOST.NL uit Heerenveen) de website bij de tijd en informatief te houden. Suggesties hiertoe zijn zeker welkom!

Behalve onze contactgegevens en de Nieuwsbrieven, vindt u de projectreglementen en het aanvraagformulier Er Even Tussenuit op de site.

Ingekomen mail

Beste broederen en zusteren van de Vereniging Thomas Wildey. De vereniging Th. W. heeft vorig jaar een gift gedaan voor de Stichting Jeremy Beats MS. met als doel om Jeremy Latty in Mexico een stamcel transplantatie te laten ondergaan. Dat is gelukt. Hij is nu al weer ruim een maand thuis en hij voelt zich beduidend beter. Hij zit niet meer in de rolstoel en verplaatst zich nu in huis met een stok en buiten met een rollator. Het duurt nog enige maanden voor hij helemaal van de herstel periode af is. Onder andere met zeer selecte contacten buiten de familie. Dit omdat hij qua weerstand weer opnieuw moet beginnen met de medicaties die hij uit Mexico heeft meegekregen. Dat het zo goed met hem gaat is mede te danken aan de gulle gift van uw vereniging.

Met broeder- en zusterlijke groet,

Hans en Suus Sardeman

Naschrift; De Leoverdia Loge Nr 91 Leeuwarden deed een beroep op de Regeling Ondersteuning Maatschappelijke Activiteiten. Door een crowdfundactie en giften van particulieren en andere organisaties kon Jeremy in januari 2023 in Mexico worden geopereerd.

Thomas Wildey

RemasterDirector_37f051484

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.